Všeobecná ambulancia pre dospelých - Poliklinika Terasa

Odporúčania pre pacientov

v záujme zvýšenia efektívnosti zdravotníckej starostlivosti 

V záujme zvyšovania efektívnosti a kvality služieb ambulancie praktického lekára, osobitne v snahe venovať čo najdlhší čas diagnostikovaniu a liečbe pacienta, je dôležité dodržiavať nasledovné  

o d p o r ú č a n i a : 

 1. Vždy si prečítajte nevyhnutný rozsah oznamov pre pacientov pred vstupom do ambulancie.
 2. Dodržiavajte stanovené ordinačné hodiny.
 3. Nezabudnite si platnú kartičku poistenca (preukaz zdravotnej poisťovne).
 4. Akútne stavy dajte na vedomie zdravotnej sestre alebo ošetrujúcemu lekárovi -  akútne stavy uprednostňujeme aj pred uprednostnením za poplatok ! Poradie pacientov s ohľadom na naliehavosť stavu určuje lekár.
 5. Návštevu s akútnymi ťažkosťami neodkladajte na neskôr, snažte prísť čo najskôr v dopoludňajších hodinách, aby sa nemusel narúšať program objednaných pacientov vo vyhradenom čase popoludní !
 6. Neakútne stavy, vyžadujúce dlhšie vyšetrenie všeobecným lekárom, vo vlastnom záujme dohodnite na vyhradený čas (14:00 -  15:30).
 7. Snažte sa popísať svoje ťažkosti čo najpresnejšie, prípadné poznámky pacienta veľmi oceňujeme, zároveň tým odbremeňujete pamäť a znižujete si stres a obavy zo zabudnutia.
 8. Dbajte na to, aby posledné nálezy od špecialistov neboli staršie ako 6 mesiacov v prípade, že užívate od špecialistov nejaké lieky.
 9. Aktualizujte si vždy všetky lieky a akékoľvek látky, pri ktorých bola u Vás pozorovaná alergická reakcia - informujte dôsledne o tom svojho lekára !
 10. Prosíme pacientov, aby nenaliehali na skrátené či okamžité vybavovanie potvrdení a inej administrácie mimo postupov lege artis z dôvodu časovej tiesne, ku ktorej nedošlo našim zavinením. Zodpovednosť za nami vydané potvrdenia nesieme my, nie ten, kto potvrdenie vyžaduje.
 11. Pred každou návštevou lekára si podľa nižšie zobrazenej názornej schémy pripravte na papieri aktualizovaný zoznam liečiv, ktoré užívate, napríklad:
 12. Každý pacient (osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, resp. jej zákonný zástupca) je povinný potvrdiť podpisom pri každej svojej návšteve lekára, že bol počas lekárskeho vyšetrenia dostatočne a zrozumiteľne poučený o povahe svojho ochorenia, o dôvode, účele, spôsobe a možnostiach zdravotnej starostlivosti, vrátane diagnostických alebo liečebných postupov, prípadne potrebných zdravotných výkonov ako aj o  možných následkoch a rizikách spojených s navrhovanou zdravotnou starostlivosťou, resp. spojených s odmietnutím zdravotnej starostlivosti v zmysle § 6 zákona č. 576/2004, Z. z.  -  Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta.  V prípade nesúhlasu s Informovaným súhlasom je pacient povinný podpísať Záznam o odmietnutí informovaného súhlasu.

Odborný garant:      MUDr. Kozma Emilián
                             Všeobecný lekár pre dospelých